Falun och handeln kan utvecklas

Tack Jens Runnberg för en både aktuell och insiktsfull ledare i DT kring Faluns utveckling som handelsstad och rådande trafikproblem. Det är ett ämne som förtjänar att diskuteras. Jag kan bara konstatera att en hel del av problemen med trafiken hade kunnat undvikas om man lyssnat på Moderaternas och diverse experters varningar. Nu ser vi effekterna av satsningar under ett antal år som dessvärre försämrat tillgängligheten till staden.

På frågan vad politiken gör är svaret att vi har tillsatt en grupp som arbetar brett med Falu centrums trafikföring och som också ser över vilka satsningar som kan och bör göras, både i det korta och det längre perspektivet. Vi vill att alla trafikslag ska kunna konkurrera och ges möjlighet att utvecklas.

Det faktum att stan gjorts svårtillgänglig eller stängts av för stora delar av bil, buss och taxitrafiken har inneburit att vi gett andra städer en relativt bättre möjlighet att bedriva handel. Faluns konkurrensläge påverkas inte bara av vad vi själva är utan också av vad andra i vår närhet är.

Konkurrens innebär att vi måste vara bättre än vi var igår och bättre än våra konkurrenter.

En del av ingreppen i stadsmiljön som gjorts kan åtgärdas med enkla medel medan andra kommer att bli mycket kostsamma, och i vissa fall omöjliga, att rätta till.

Vi arbetar snabbt med detta och hoppas kunna presentera en övergripande plan för hur ett öppnare och mera tillgängligt Falun kan se ut under hösten.

All handel bygger på ett antal grundläggande parametrar. Utbudet av produkter måste vara relevant för en marknad och marknaden måste kunna nås med utbudet. Priset måste vara konkurrenskraftigt.

Både e-handel och butikshandel når sina kunder via internet, men den fysiska butiken har dessutom fördelen av att kunna ge kunden en fysisk upplevelse. Detta är alltså ett viktigt konkurrensmedel. Det förutsätter att kunderna snabbt och enkelt kan ta sig till butiken.

Tålamodet hos konsumenterna avtar i takt med konkurrensen om deras uppmärksamhet. Att då som skett i Falun försvåra för in och utfart med bil, som är det överlägset mest använda färdsättet, har naturligtvis negativa effekter. Oacceptabelt om vi vill vara en handelsstad.

Vissa branscher har i stort sett flyttat ut på nätet. Andra domineras fortfarande av fysiska butiker med e-handeln som relativt liten del. E-handeln har dock effekt på butikshandelns prissättning. För butikenshandeln innebär det att man utsätts för prispress och att man dessutom riskerar tappa en del av omsättningen till e-handeln, vilket i båda fallen slår hårt på lönsamheten. Butiken har ju fortfarande kvar sina fasta kostnader såsom bland annat hyra.

Sedan har vi butikshandelns strukturella problem. Beroende på bransch så krävs anpassningar till morgondagens sätt att handla. Vi kommer i större omfattning se det man kallar multikanaler, som pickup-points, showrooms, click-and-collect etc.

Slutsatsen blir alltså att för att butikerna ska lyckas måste de ha ännu bättre handelsläge och tillgänglighet.