Dags att stödja de små företagen

Man i matvarubutik

Sverige har under många år sett ett växande antal små och medelstora företag, många är dessutom familjeföretag. Av dagens cirka en miljon aktiva företag är det bara 0,1 procent, alltså 1000 företag, som har 250 anställda eller fler. Det är små och medelstora företag som står för merparten av de anställningar och egenföretagande som genererar skatteintäkter.

De stödåtgärder som regeringen skapat för Sveriges företag riktar sig huvudsakligen till de stora företagen. Det är därför föga förvånande att, av omställningsstödets beräknade 39 miljarder kronor, endast 1,5 procent betalats ut. Att ansökningsprocessen är komplicerad på ett sådant sätt att många företag upplevt kostnaden för själva ansökan större än vad som är utfallet är kanske en av förklaringarna. Upplägget förefaller vara en produkt av bristande kunskap och intresse från beslutfattarna.

Även om flera branscher haft ett uppsving under coronapandemin så kvarstår det faktum att många företag och anställda går en tuff höst tillmötes. Inte minst arbetslöshetsstatistiken talar sitt klara och dystra språk.

Om avsikten med omställningsstödet var uppriktigt och ärligt menad så är det nu hög tid att tänka om och se till så att stödet även går till våra verkliga jobbskapare, de små och medelstora företagen!

Det ligger i allas intresse att det görs något åt saken. Med stigande arbetslöshet och sinande tillgångar hos många företagare blir snart utmaningarna akuta. De företag som följde uppmaningen att låna tillbaka redan inbetalade skatter har dessutom skuldsatt sig mot Skatteverket, något som bara lättat bördan temporärt. Snart ska även det återbetalas.

Det är hög tid att företagsstödet också gäller för våra verkliga jobbskapare, småföretagarna.

Mats Dahlberg (M)
Kommunalråd Falun