Skolan är till för eleverna

Våra ungdomar är alla värda en skola med tydlig kunskapsfokus. Den är dessutom grundläggande för hela vårt välfärdssamhälle. För oss är det självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential.

Grundskolan har med stor nit och effektivitet lyckats hålla nere sina kostnader. Detta framgår med tydlighet i de nyckeltalsjämförelser som presenteras i KOLADA, den databas där man kan följa kommunernas och landstingens verksamhet år från år.

Skolan är en av kommunens största uppgifter och utgifter. Att skolan håller sin budget är därför viktigt. Barn och utbildningsnämndens arbete ska koncentreras kring en uppsättning värderingar som ska vägleda i besluten kring barn och ungdomars utveckling.

Utveckla stödet till lärarna

Oavsett formuleringar i lagar, läroplaner och policydokument kan vi inte komma ifrån att det är i själva klassrummet som hela utbildningssystemet sätts på prov. Läraren och den enskilde eleven är huvudpersonerna. Det som inte kan uppnås i klassrummet har mycket små förutsättningar att bli verklighet.

För mig är det självklart att varje elev ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Vi vill utveckla och, i den mån det behövs, skapa system för att bättre stödja lärarna i deras viktigaste uppgift – att vara lärare. Våra barn och ungdomars studieår är viktiga för hela livet. Om barn och ungdomar vantrivs i skolan och väljer att utebli får det inte bero på att skolan inte ser individen.

Bedriv lärandet i skolan

Lärandet bedrivs naturligtvis i skolan, fattas bara annat. Men en hel del av lärandet sker också utanför skolan i form av läxor och hemarbeten. Många gånger förutsätter det att det finns föräldrar eller andra vuxna som kan stötta och hjälpa. På den punkten är tyvärr förutsättningarna mycket olika och ibland direkt orättvisa för många barn. Om vi vill kvalitetssäkra lärandet så måste vi se till så att vi bedriver lärandet där vi har kontroll på kvaliteten – nämligen i skolan. Vi ska inte ha ett system för undervisning som förutsätter att barn och ungdomar har fötts i rätt familj.

Satsa på läsning från dag ett

Läsa, skriva och räkna tillhör de baskunskaper som varje barn måste tillägna sig för att över huvud taget klara skolan. Ju snabbare dessa färdigheter erövras desto bättre.

Vi anser att skolan bör koncentrera sig på att lära alla att läsa så snabbt som möjligt. Att formulera djärva mål för läsning kommer att belönas med bättre förmåga att tillägna sig övrig kunskap.

Utveckla samarbetet med andra kring gymnasiet

Utbudet av olika inriktningar i gymnasieskolan ökar i takt med att efterfrågan ökar. För att verkligen ha råd att också genomföra alla spännande program måste vi arbeta vidare på, och utveckla, samarbetet med andra kommuner. Endast genom samarbete kan vi genomföra högt ställda ambitioner och förverkliga våra ungdomars drömmar om den speciella utbildningen.